ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 435 993 1,428 194 3,181 3,375 629 4,174 4,803
บริหารธุรกิจ 435 723 1,158 194 1,734 1,928 629 2,457 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 13 29 29 42 42
บธ.บ.การจัดการ 218 218 605 605 823 823
บธ.บ.การตลาด 313 313 544 544 857 857
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 435 435 194 194 629 629
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 168 168 237 237
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 107 107 366 366 473 473
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 20 20 23 23
บัญชี 131 131 957 957 1,088 1,088
ปวส.การบัญชี 5 5 49 49 54 54
บช.บ.การบัญชี 126 126 908 908 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 135 135 479 479 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 70 334 334 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 145 145 210 210
รวมทั้งหมด 435 993 1,428 194 3,181 3,375 629 4,174 4,803