ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 738 240 978 716 133 849 1,454 373 1,827
การออกแบบ 308 308 365 365 673 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 138 138 121 121 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 57 57 137 137 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 110 110 104 104 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 3 3 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 146 146 133 133 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 100 100 96 96 196 196
ทล.บ.เซรามิก 46 46 37 37 83 83
ศิลปกรรม 240 240 133 133 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 240 240 133 133 373 373
สถาปัตยกรรม 284 284 218 218 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 20 2 2 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 81 81 101 101 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 183 115 115 298 298
รวมทั้งหมด 738 240 978 716 133 849 1,454 373 1,827