ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 153 227 84 1,090 1,174 158 1,243 1,401
บริหารธุรกิจ 74 97 171 84 548 632 158 645 803
ปวส.การจัดการ 13 13 73 73 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 32 32
ปวส.การตลาด 5 5 41 41 46 46
บธ.บ.การจัดการ 39 39 293 293 332 332
บธ.บ.การตลาด 29 29 120 120 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 84 84 158 158
บัญชี 32 32 398 398 430 430
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 354 354 382 382
ศิลปศาสตร์ 24 24 144 144 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 93 93 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 51 51 60 60
รวมทั้งหมด 74 153 227 84 1,090 1,174 158 1,243 1,401