ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 353 353 3 3 356 356
วิศวกรรมเครื่องกล 120 120 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 73 73 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 1 1 125 125
ปวส.ไฟฟ้า 44 44 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 109 109 2 2 111 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 2 2 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 93 93 93 93
รวมทั้งหมด 353 353 3 3 356 356