ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 136 210 34 532 566 108 668 776
บริหารธุรกิจ 74 83 157 34 220 254 108 303 411
บธ.บ.การจัดการ 46 46 118 118 164 164
บธ.บ.การตลาด 37 37 102 102 139 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 34 34 108 108
บัญชี 26 26 242 242 268 268
บช.บ.การบัญชี 26 26 242 242 268 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 23 49 49 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 23 49 49 72 72
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 74 136 210 34 532 566 108 668 776