ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 993 993 116 116 1,109 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 91 13 13 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 60 60 12 12 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 98 98 18 18 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 98 98 18 18 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 361 361 18 18 379 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 299 299 8 8 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 47 8 8 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 1 1 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 240 240 36 36 276 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 239 239 36 36 275 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 31 31 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 40 19 19 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 163 163 12 12 175 175
รวมทั้งหมด 993 993 116 116 1,109 1,109