ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 75 97 172 58 510 568 133 607 740
บริหารธุรกิจ 75 50 125 58 213 271 133 263 396
บธ.บ.การจัดการ 35 35 169 169 204 204
บธ.บ.การตลาด 15 15 44 44 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 75 58 58 133 133
บัญชี 32 32 242 242 274 274
บช.บ.การบัญชี 32 32 242 242 274 274
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 75 97 172 58 510 568 133 607 740