ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,627 3,627 613 613 4,240 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 864 864 94 94 958 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 78 43 43 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 63 43 43 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 498 498 7 7 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,441 1,441 202 202 1,643 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 123 123 56 56 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 52 5 5 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 378 378 41 41 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 403 403 30 30 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 214 17 17 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 47 47 216 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 478 478 164 164 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 61 61 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 64 56 56 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 47 47 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 844 844 153 153 997 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 247 247 44 44 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 288 288 86 86 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 16 16 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
รวมทั้งหมด 3,627 3,627 613 613 4,240 4,240