ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 289 289 283 283 572 572
พืชศาสตร์ 123 123 83 83 206 206
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 5 5 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 35 35 17 17 52 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 76 76 60 60 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 150 150 110 110 260 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 5 5 22 22
ปวส.ประมง 10 10 3 3 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 79 86 86 165 165
วท.บ.ประมง 44 44 16 16 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 16 16 90 90 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 62 62 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 21 21 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 289 289 283 283 572 572