ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 136 210 34 524 558 108 660 768
บริหารธุรกิจ 74 83 157 34 217 251 108 300 408
บธ.บ.การจัดการ 46 46 116 116 162 162
บธ.บ.การตลาด 37 37 101 101 138 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 34 34 108 108
บัญชี 26 26 237 237 263 263
บช.บ.การบัญชี 26 26 237 237 263 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 23 49 49 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 23 49 49 72 72
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 74 136 210 34 524 558 108 660 768