ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 104 127 231 120 922 1,042 224 1,049 1,273
บริหารธุรกิจ 104 70 174 120 355 475 224 425 649
ปวส.การจัดการ 3 3 28 28 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 38 38 51 51
บธ.บ.การจัดการ 21 21 195 195 216 216
บธ.บ.การตลาด 33 33 94 94 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 104 104 120 120 224 224
บัญชี 21 21 381 381 402 402
ปวส.การบัญชี 1 1 33 33 34 34
บช.บ.การบัญชี 20 20 348 348 368 368
ศิลปศาสตร์ 36 36 186 186 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 78 78 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 108 108 135 135
รวมทั้งหมด 104 127 231 120 922 1,042 224 1,049 1,273