ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,833 1,833 325 325 2,158 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 257 257 26 26 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 117 10 10 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 101 4 4 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 382 382 5 5 387 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 1 1 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 213 213 4 4 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 574 574 125 125 699 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 210 210 34 34 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 81 19 19 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 311 311 90 90 401 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 73 73 23 23 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 238 238 67 67 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 309 309 79 79 388 388
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 4 4 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 6 6 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 177 177 69 69 246 246
รวมทั้งหมด 1,833 1,833 325 325 2,158 2,158