ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,833 1,833 325 325 2,158 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 483 483 9 9 492 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 1 1 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 213 213 4 4 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 101 4 4 105 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 691 691 135 135 826 826
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 210 210 34 34 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 81 19 19 100 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 117 10 10 127 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 311 311 90 90 401 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 73 73 23 23 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 238 238 67 67 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 348 348 91 91 439 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 6 6 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 4 4 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 177 177 69 69 246 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
รวมทั้งหมด 1,833 1,833 325 325 2,158 2,158