ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69 90 159 57 466 523 126 556 682
บริหารธุรกิจ 69 48 117 57 212 269 126 260 386
บธ.บ.การจัดการ 34 34 168 168 202 202
บธ.บ.การตลาด 14 14 44 44 58 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 69 57 57 126 126
บัญชี 27 27 199 199 226 226
บช.บ.การบัญชี 27 27 199 199 226 226
ศิลปศาสตร์ 15 15 55 55 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 55 55 70 70
รวมทั้งหมด 69 90 159 57 466 523 126 556 682