ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 68 84 73 226 299 89 294 383
บริหารธุรกิจ 16 55 71 73 194 267 89 249 338
ปวส.การจัดการ 8 8 40 40 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 22 22 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 73 73 89 89
บธ.บ.การจัดการ 33 33 132 132 165 165
ศิลปศาสตร์ 13 13 32 32 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 32 32 45 45
รวมทั้งหมด 16 68 84 73 226 299 89 294 383