ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 481 481 298 298 779 779
พืชศาสตร์ 99 99 106 106 205 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 19 19 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 87 87 168 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 41 41 14 14 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 14 14 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 181 181 131 131 312 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 18 18 43 43
ปวส.ประมง 23 23 5 5 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 86 86 176 176
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 158 158 46 46 204 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 52 2 2 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 40 40 55 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 481 481 298 298 779 779