ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 423 979 1,402 188 3,079 3,267 611 4,058 4,669
บริหารธุรกิจ 423 711 1,134 188 1,697 1,885 611 2,408 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 13 29 29 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 168 168 237 237
บธ.บ.การจัดการ 215 215 595 595 810 810
บธ.บ.การตลาด 309 309 537 537 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 102 102 346 346 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 423 423 188 188 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 20 20 23 23
บัญชี 130 130 892 892 1,022 1,022
ปวส.การบัญชี 5 5 46 46 51 51
บช.บ.การบัญชี 125 125 846 846 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 134 134 479 479 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 69 334 334 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 145 145 210 210
รวมทั้งหมด 423 979 1,402 188 3,079 3,267 611 4,058 4,669