ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,491 3,491 603 603 4,094 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 328 328 124 124 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 61 61 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 159 159 47 47 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 16 16 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 813 813 93 93 906 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 75 75 43 43 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 473 473 7 7 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 62 62 42 42 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,255 1,255 153 153 1,408 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 122 122 56 56 178 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 394 394 29 29 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 372 372 40 40 412 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 51 51 5 5 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 208 208 17 17 225 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 1 1 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 373 373 101 101 474 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 64 56 56 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 309 309 45 45 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 722 722 132 132 854 854
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 274 85 85 359 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 219 219 40 40 259 259
รวมทั้งหมด 3,491 3,491 603 603 4,094 4,094