ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,491 3,491 603 603 4,094 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 813 813 93 93 906 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 75 75 43 43 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 62 62 42 42 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 473 473 7 7 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,416 1,416 200 200 1,616 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 122 122 56 56 178 178
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 51 51 5 5 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 372 372 40 40 412 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 394 394 29 29 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 208 208 17 17 225 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 159 159 47 47 206 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 1 1 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 464 464 162 162 626 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 61 61 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 64 56 56 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 309 309 45 45 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 798 798 148 148 946 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 219 219 40 40 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 274 85 85 359 359
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 16 16 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
รวมทั้งหมด 3,491 3,491 603 603 4,094 4,094