ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 173 11 184 94 46 140 267 57 324
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 153 11 164 49 46 95 202 57 259
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 11 11 46 46 57 57
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 133 18 18 151 151
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 31 31 51 51
สหวิทยาการ 20 20 45 45 65 65
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 19 19 40 40 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 5 5 6 6
รวมทั้งหมด 173 11 184 94 46 140 267 57 324