ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 153 227 84 1,021 1,105 158 1,174 1,332
บริหารธุรกิจ 74 97 171 84 542 626 158 639 797
ปวส.การจัดการ 13 13 73 73 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 32 32
ปวส.การตลาด 5 5 41 41 46 46
บธ.บ.การจัดการ 39 39 287 287 326 326
บธ.บ.การตลาด 29 29 120 120 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 84 84 158 158
บัญชี 32 32 344 344 376 376
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 300 300 328 328
ศิลปศาสตร์ 24 24 135 135 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 84 84 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 51 51 60 60
รวมทั้งหมด 74 153 227 84 1,021 1,105 158 1,174 1,332