ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 277 277 279 279 556 556
พืชศาสตร์ 117 117 81 81 198 198
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 5 5 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 31 31 15 15 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 74 60 60 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 144 144 108 108 252 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 5 5 22 22
ปวส.ประมง 10 10 3 3 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 74 74 84 84 158 158
วท.บ.ประมง 43 43 16 16 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 16 16 90 90 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 62 62 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 21 21 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 277 277 279 279 556 556