ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 252 252 3 3 255 255
วิศวกรรมเครื่องกล 85 85 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 26 26 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 51 51 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 104 104 1 1 105 105
ปวส.ไฟฟ้า 43 43 1 1 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 63 63 2 2 65 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 2 2 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 252 252 3 3 255 255