ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 149 257 86 610 696 194 759 953
บริหารธุรกิจ 108 99 207 86 260 346 194 359 553
บธ.บ.การจัดการ 11 55 66 23 133 156 34 188 222
บธ.บ.การตลาด 5 44 49 17 127 144 22 171 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 92 92 46 46 138 138
บัญชี 46 46 329 329 375 375
บช.บ.การบัญชี 46 46 329 329 375 375
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 108 149 257 86 610 696 194 759 953