ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,146 1,146 129 129 1,275 1,275
เรียนรวม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 600 600 44 44 644 644
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 16 16 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 383 383 14 14 397 397
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 66 4 4 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 8 8 59 59
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 306 306 44 44 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 306 306 44 44 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 239 239 41 41 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39 39 24 24 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 200 200 17 17 217 217
รวมทั้งหมด 1,146 1,146 129 129 1,275 1,275