ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 112 102 214 245 846 1,091 357 948 1,305
บริหารธุรกิจ 101 52 153 204 286 490 305 338 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 7 7 13 13
บธ.บ.การจัดการ 5 14 19 66 135 201 71 149 220
บธ.บ.การตลาด 32 32 141 141 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 96 96 138 138 234 234
บัญชี 21 21 416 416 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 21 21 414 414 435 435
ศิลปศาสตร์ 11 29 40 41 144 185 52 173 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 7 11 11 65 76 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 22 29 30 79 109 37 101 138
รวมทั้งหมด 112 102 214 245 846 1,091 357 948 1,305