ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,191 2,191 419 419 2,610 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 305 305 44 44 349 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 18 18 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 126 126 7 7 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 441 441 10 10 451 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 2 2 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 266 266 8 8 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 720 720 166 166 886 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 54 54 25 25 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 83 83 25 25 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 54 54 11 11 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 268 268 47 47 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 160 160 35 35 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 101 23 23 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 375 375 119 119 494 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 111 111 32 32 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 264 264 87 87 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 350 350 80 80 430 430
ปวส.ช่างโลหะ 63 63 4 4 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 75 75 4 4 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 212 212 72 72 284 284
รวมทั้งหมด 2,191 2,191 419 419 2,610 2,610