ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 138 204 57 576 633 123 714 837
บริหารธุรกิจ 66 79 145 57 267 324 123 346 469
บธ.บ.การจัดการ 48 48 197 197 245 245
บธ.บ.การตลาด 21 21 64 64 85 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 10 76 57 6 63 123 16 139
บัญชี 34 34 252 252 286 286
บช.บ.การบัญชี 34 34 252 252 286 286
ศิลปศาสตร์ 25 25 57 57 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 25 57 57 82 82
รวมทั้งหมด 66 138 204 57 576 633 123 714 837