ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 98 114 73 293 366 89 391 480
บริหารธุรกิจ 16 81 97 73 257 330 89 338 427
ปวส.การจัดการ 5 5 36 36 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 17 17 31 31
บธ.บ.การจัดการ 47 47 162 162 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 15 31 73 42 115 89 57 146
ศิลปศาสตร์ 17 17 36 36 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 36 36 53 53
รวมทั้งหมด 16 98 114 73 293 366 89 391 480