ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 564 564 336 336 900 900
พืชศาสตร์ 119 119 120 120 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 24 24 13 13 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 95 95 107 107 202 202
วิทยาศาสตร์ 46 46 16 16 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 46 16 16 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 217 217 148 148 365 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 37 37 23 23 60 60
ปวส.ประมง 25 25 4 4 29 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 109 109 94 94 203 203
วท.บ.ประมง 46 46 27 27 73 73
อุตสาหกรรมเกษตร 182 182 52 52 234 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 60 60 2 2 62 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 18 46 46 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 102 102 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 564 564 336 336 900 900