ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 408 1,247 1,655 201 3,671 3,872 609 4,918 5,527
บริหารธุรกิจ 408 934 1,342 201 2,103 2,304 609 3,037 3,646
ปวส.การตลาด 1 1 8 8 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 83 83 206 206 289 289
บธ.บ.การจัดการ 15 260 275 23 752 775 38 1,012 1,050
บธ.บ.การตลาด 369 369 640 640 1,009 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 129 129 426 426 555 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 393 88 481 178 47 225 571 135 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 146 146 982 982 1,128 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 146 146 979 979 1,125 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 163 163 575 575 738 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 69 331 331 400 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 76 76 186 186 262 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 18 58 58 76 76
รวมทั้งหมด 408 1,247 1,655 201 3,671 3,872 609 4,918 5,527