ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,052 4,052 738 738 4,790 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 927 927 108 108 1,035 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 97 97 51 51 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 86 86 47 47 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 533 533 9 9 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,621 1,621 250 250 1,871 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 71 71 2 2 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 127 127 62 62 189 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 50 50 5 5 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 417 417 48 48 465 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 505 505 51 51 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 201 201 17 17 218 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 14 14 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 145 145 44 44 189 189
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 1 1 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 549 549 184 184 733 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 59 59 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 77 77 73 73 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 379 379 52 52 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 955 955 196 196 1,151 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 11 11 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 265 265 50 50 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 384 384 114 114 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 20 20 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 74 74 1 1 75 75
รวมทั้งหมด 4,052 4,052 738 738 4,790 4,790