ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,052 4,052 738 738 4,790 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 389 389 137 137 526 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 59 59 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 145 145 44 44 189 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 14 14 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 20 20 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 927 927 108 108 1,035 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 97 97 51 51 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 533 533 9 9 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 86 86 47 47 133 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,426 1,426 192 192 1,618 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 71 71 2 2 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 127 127 62 62 189 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 505 505 51 51 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 417 417 48 48 465 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 50 50 5 5 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 201 201 17 17 218 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 1 1 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 456 456 125 125 581 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 77 77 73 73 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 379 379 52 52 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 854 854 176 176 1,030 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 11 11 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 384 384 114 114 498 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 74 74 1 1 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 265 265 50 50 315 315
รวมทั้งหมด 4,052 4,052 738 738 4,790 4,790