ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 72 196 268 82 1,285 1,367 154 1,481 1,635
บริหารธุรกิจ 72 135 207 82 709 791 154 844 998
ปวส.การตลาด 7 7 39 39 46 46
ปวส.การจัดการ 14 14 56 56 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บธ.บ.การตลาด 33 33 165 165 198 198
บธ.บ.การจัดการ 50 50 391 391 441 441
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 23 95 82 38 120 154 61 215
บัญชี 34 34 433 433 467 467
ปวส.การบัญชี 3 3 18 18 21 21
บช.บ.การบัญชี 31 31 415 415 446 446
ศิลปศาสตร์ 27 27 143 143 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 18 86 86 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 57 57 66 66
รวมทั้งหมด 72 196 268 82 1,285 1,367 154 1,481 1,635