ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 317 317 21 21 338 338
วิศวกรรมเครื่องกล 86 86 10 10 96 96
ปวส.ช่างยนต์ 29 29 29 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 10 10 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 149 149 3 3 152 152
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 1 1 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 50 2 2 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 82 82 8 8 90 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 5 5 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 317 317 21 21 338 338