ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 70 94 73 186 259 97 256 353
บริหารธุรกิจ 24 55 79 73 151 224 97 206 303
ปวส.การจัดการ 4 4 33 33 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 15 15 24 24
บธ.บ.การจัดการ 42 42 103 103 145 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 73 73 97 97
ศิลปศาสตร์ 15 15 35 35 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 35 35 50 50
รวมทั้งหมด 24 70 94 73 186 259 97 256 353