ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 258 27 27 285 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 178 178 25 25 203 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 10 10 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 1 1 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 61 14 14 75 75
วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 2 2 82 82
ปวส.ช่างยนต์ 80 80 2 2 82 82
รวมทั้งหมด 258 258 27 27 285 285