ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 111 97 208 242 825 1,067 353 922 1,275
บริหารธุรกิจ 100 47 147 202 272 474 302 319 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 5 14 19 65 133 198 70 147 217
บธ.บ.การตลาด 32 32 139 139 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 95 95 137 137 232 232
บัญชี 21 21 410 410 431 431
บช.บ.การบัญชี 21 21 410 410 431 431
ศิลปศาสตร์ 11 29 40 40 143 183 51 172 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 7 11 11 65 76 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 22 29 29 78 107 36 100 136
รวมทั้งหมด 111 97 208 242 825 1,067 353 922 1,275