ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,148 2,148 413 413 2,561 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 320 320 44 44 364 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 63 63 18 18 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 125 7 7 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 418 418 10 10 428 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 80 80 2 2 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 248 248 8 8 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 703 703 164 164 867 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 51 51 24 24 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 24 24 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 11 11 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 268 268 47 47 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 157 157 35 35 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 100 23 23 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 366 366 115 115 481 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 104 104 31 31 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 262 262 84 84 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 341 341 80 80 421 421
ปวส.ช่างโลหะ 61 61 4 4 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 4 4 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 208 208 72 72 280 280
รวมทั้งหมด 2,148 2,148 413 413 2,561 2,561