ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 98 164 55 509 564 121 607 728
บริหารธุรกิจ 66 54 120 55 217 272 121 271 392
บธ.บ.การจัดการ 38 38 164 164 202 202
บธ.บ.การตลาด 16 16 53 53 69 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 66 55 55 121 121
บัญชี 28 28 248 248 276 276
บช.บ.การบัญชี 28 28 248 248 276 276
ศิลปศาสตร์ 16 16 44 44 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 44 44 60 60
รวมทั้งหมด 66 98 164 55 509 564 121 607 728