ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 272 272 144 144 416 416
พืชศาสตร์ 114 114 56 56 170 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 2 2 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 98 98 54 54 152 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 22 22 18 18 40 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 21 21 16 16 37 37
วิทยาศาสตร์ 65 65 20 20 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 9 4 4 13 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 56 56 13 13 69 69
สัตวศาสตร์และประมง 61 61 22 22 83 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 42 42 18 18 60 60
วท.บ.ประมง 13 13 3 3 16 16
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 28 28 38 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 23 23 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 4 4
รวมทั้งหมด 272 272 144 144 416 416