ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 471 1,003 1,474 231 3,054 3,285 702 4,057 4,759
บริหารธุรกิจ 471 728 1,199 231 1,711 1,942 702 2,439 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 77 77 184 184 261 261
บธ.บ.การจัดการ 15 210 225 23 597 620 38 807 845
บธ.บ.การตลาด 322 322 534 534 856 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 115 115 369 369 484 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 456 456 208 208 664 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 131 131 873 873 1,004 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 131 131 872 872 1,003 1,003
ศิลปศาสตร์ 144 144 470 470 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 54 54 247 247 301 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 72 72 165 165 237 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 18 58 58 76 76
รวมทั้งหมด 471 1,003 1,474 231 3,054 3,285 702 4,057 4,759