ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 87 150 237 99 1,047 1,146 186 1,197 1,383
บริหารธุรกิจ 87 103 190 99 557 656 186 660 846
ปวส.การจัดการ 14 14 50 50 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 19 19 27 27
ปวส.การตลาด 7 7 37 37 44 44
บธ.บ.การจัดการ 44 44 314 314 358 358
บธ.บ.การตลาด 30 30 137 137 167 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 99 99 186 186
บัญชี 30 30 378 378 408 408
ปวส.การบัญชี 3 3 17 17 20 20
บช.บ.การบัญชี 27 27 361 361 388 388
ศิลปศาสตร์ 17 17 112 112 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 71 71 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 87 150 237 99 1,047 1,146 186 1,197 1,383