ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 287 287 279 279 566 566
พืชศาสตร์ 98 98 58 58 156 156
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24 24 6 6 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 67 67 47 47 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 57 50 50 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 14 14 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 110 110 85 85 195 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 4 4 10 10
ปวส.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 62 62 70 70 132 132
วท.บ.ประมง 38 38 10 10 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 86 86 108 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 61 61 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 19 19 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 2 2 11 11
รวมทั้งหมด 287 287 279 279 566 566