ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 280 21 21 301 301
วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 10 10 90 90
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 10 10 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วิศวกรรมไฟฟ้า 126 126 3 3 129 129
ปวส.ไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 50 2 2 52 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 8 8 82 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 22 22 5 5 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 280 280 21 21 301 301