ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 482 482 290 290 772 772
พืชศาสตร์ 89 89 80 80 169 169
ปวส.พืชศาสตร์ 24 24 13 13 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 65 65 67 67 132 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 37 39 39 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 39 39 76 76
วิทยาศาสตร์ 45 45 16 16 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 45 16 16 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 160 160 103 103 263 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 27 27 18 18 45 45
ปวส.ประมง 21 21 3 3 24 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 71 71 61 61 132 132
วท.บ.ประมง 41 41 21 21 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 151 151 52 52 203 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 36 36 1 1 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 48 48 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 97 97 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 482 482 290 290 772 772