ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 258 27 27 285 285
วิศวกรรมเครื่องกล 149 149 3 3 152 152
ปวส.ช่างยนต์ 80 80 2 2 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 1 1 70 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 61 14 14 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 61 14 14 75 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 10 10 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 10 10 58 58
รวมทั้งหมด 258 258 27 27 285 285