ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,687 3,687 672 672 4,359 4,359
วิศวกรรมเครื่องกล 835 835 103 103 938 938
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 94 49 49 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 82 82 45 45 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 498 498 8 8 506 506
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,503 1,503 218 218 1,721 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 70 70 2 2 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 103 103 41 41 144 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 32 4 4 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 400 400 44 44 444 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 459 459 51 51 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 194 194 13 13 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 14 14 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 142 142 42 42 184 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 1 1 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 486 486 170 170 656 656
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 60 60 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 63 63 62 62 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 330 330 48 48 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 863 863 181 181 1,044 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 11 11 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 260 260 47 47 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 373 373 103 103 476 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 20 20 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 3,687 3,687 672 672 4,359 4,359