ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 280 21 21 301 301
วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 10 10 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 10 10 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 126 126 3 3 129 129
ปวส.ไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 50 2 2 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 8 8 82 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 22 22 5 5 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 280 280 21 21 301 301