ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 883 883 105 105 988 988
วิศวกรรมไฟฟ้า 478 478 38 38 516 516
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 57 13 13 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 286 13 13 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 4 4 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 42 8 8 50 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 229 229 36 36 265 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 229 229 36 36 265 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 176 176 31 31 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 17 17 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 150 150 14 14 164 164
รวมทั้งหมด 883 883 105 105 988 988