ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,949 1,949 371 371 2,320 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 303 303 45 45 348 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 20 20 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 6 6 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 388 388 9 9 397 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 2 2 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 229 229 7 7 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 621 621 145 145 766 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 18 18 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 74 74 23 23 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 11 11 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 40 40 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135 135 32 32 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 21 21 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 330 330 104 104 434 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 29 29 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 231 231 75 75 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 307 307 68 68 375 375
ปวส.ช่างโลหะ 55 55 4 4 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 4 4 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 183 183 60 60 243 243
รวมทั้งหมด 1,949 1,949 371 371 2,320 2,320