ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 226 226 24 24 250 250
วิศวกรรมเครื่องกล 124 124 3 3 127 127
ปวส.ช่างยนต์ 60 60 2 2 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 1 1 65 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 13 13 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 13 13 68 68
วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 8 8 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 8 8 55 55
รวมทั้งหมด 226 226 24 24 250 250