ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 226 226 24 24 250 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 166 166 22 22 188 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 13 13 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 8 8 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 1 1 65 65
วิศวกรรมเครื่องกล 60 60 2 2 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 60 60 2 2 62 62
รวมทั้งหมด 226 226 24 24 250 250