ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,228 3,228 597 597 3,825 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 365 365 132 132 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 90 59 59 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 129 129 40 40 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 13 13 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 20 20 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 704 704 81 81 785 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 81 81 35 35 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 412 412 6 6 418 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 74 74 38 38 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 2 2 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,110 1,110 136 136 1,246 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 97 41 41 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 381 381 39 39 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 351 351 37 37 388 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 3 3 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 138 138 7 7 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 1 1 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 364 364 106 106 470 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 60 60 61 61 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 304 304 45 45 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 685 685 142 142 827 827
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 340 340 93 93 433 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 233 233 39 39 272 272
รวมทั้งหมด 3,228 3,228 597 597 3,825 3,825